Metoda Benchmarking– znamená srovnání podniku s nejlepším podnikem na trhu. Jedná se o rozborovou metodu, která se skládá z následujících kroků:

  1. Stanovení kritérií srovnávání
  2. Příprava interních dat a jejich srovnávání
  3. Výběr podniku pro srovnání
  4. Shromáždění externích dat s využitím všech možných zdrojů
  5. Analýza a interpretace dat s experty
  6. Odvození cílů opírajících se o výsledky analýzy
  7. Vytvoření plánu

obchod

Tato metoda nám za pomocí této analýzy napomáhá přiblížit postavení svého podniku k největšímu konkurentovi na trhu. Srovnání s nejlepším. Představují metodu srovnání se s nejlepšími a po analýzy tohoto srovnání tvorbu nové podnikatelské strategie. Je to ustavičně probíhající proces s cílem určit, analyzovat a přejímat úspěšné procesy vedoucích podniků a získat i udržet konkurenční výhodu.

Metoda Outsourcing(subdodávka) – znamená částečné nebo úplné delegování práce externímu partnerovi. Jedná se o vyčleňování činností s doplňkovým charakterem např. úklidové a stravovací služby, protože je lze získat dodavatelsky ve stejné kvalitě s nižšími náklady. Představuje vyčleňování neklíčových činností z podniku a jejich zajišťování dodavatelským způsobem. Při komplexním outsourcingu hovoříme o tzv. facility managementu. Je to v podstatě strategické rozhodnutí, které určuje, zda vyrábět nebo nakupovat. Tento manažerský přístup má následující výhody –

podání ruky

· Možnost soustředění se na klíčové činnosti v podniku
· Redukce investic, což vede k uvolnění interních zdrojů pro jiné účely
· Efektivnější využití disponibilních zdrojů při jejich využití v hlavních oborech činnosti
· Výhodné rozložení smluvních plateb za dodávané výrobky a služby
Metoda má však také řadu nevýhod –
· Závislost na subdodavatelích a potřeba změn v organizační struktuře podniku
· Možnost ztráty úspor z efektu podnikové synergie
· Zvýšené riziko neúspěšnosti dané nízkou kvalitou subdodávek, neplněním podmínek smlouvy ze strany subdodavatele a jeho technologickou inovační stagnací
· Náročnost řízení vztahu odběratel – dodavatel, včetně vytvoření co nejlepšího smluvního vztahu

Metoda Insourcing– opak předešlé metody, kdy podnik sám, ve vlastní režii, provozuje činnosti, které doposud přebíral od jiných.