Je to majetek v podniku, jehož doba použitelnosti je delší jak 1 rok. Nemění svou podobu  a opotřebovává se.
 
Rozděluje se na:
a)       Hmotný – má hmotnou podstatu, pořizovací cena nad 40 000,-
ž   samostatné movité věci (dopravní prostředky, stroje), budovy, pozemky
¦  drobný hmotný dlouhodobý majetek – nesplňuje cenu nad 40 000,-, řadíme do zásob
potravinářské závody.jpg 
a.       odpisovaný – opotřebovává se
b.       neodpisovaný – neopotřebovává se, neztrácí hodnotu, naopak jí získává, např. umělecká díla, pozemky
 
b)      Nehmotný – nemá hmotnou podstatu, pořizovací cena nad 60 000,-
ž   zřizovací výdaje spojeny se založením podniku
ž   patenty, ochranné známky, autorská práva, software
ž   licence (ocenitelná práva, povolení)
¦  drobný nehmotný dlouhodobý majetek nesplňuje pořizovací cenu
 
c)       Finanční – volné peněžní prostředky, které podnik investuje za účelem zhodnocení
ž   termínované účty, dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace)

Pořízení dlouhodobého majetku

ž   Nákupem– důležitá je volba vhodného dodavatele, cena, kvalita, spolehlivost, uzavírá se kupní smlouva nebo smlouva o dílo (na montáž a opravy, subjekty jsou objednatel a zhotovitel)
ž   Vlastní výrobou– ve vlastní režii
ž   Darování
ž   Převodem z osobního užívání
ž   Leasing– pronájem, výhodou možnost pořízení bez kapitálu a okamžité využití, nevýhodou vyšší cena než je pořizovací
sluchátka na klávesnici.jpg 
OCEŇOVÁNÍ
ž   Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek nakoupen, včetně nákladů spojených s jeho pořízením a instalací
ž   Cenou pořízení – je pouze cena za nakoupené zboží
ž   Reprodukční cenou – skutečná cena není k dispozici, cenu stanový soudní znalec úředním odhadem (touto cenou se oceňuje majetek při bezúplatném nabytí)
ž   Vlastními náklady – majetek pořízen vlastní výrobou, oceněný ve vlastní režii
OPOTŘEBENÍ A ODPISY
opotřebení = úbytek hodnoty majetku
a)       fyzické – příčinou používání a přírodní vlivy
b)      morální – zastarávání, příčinou technický pokrok a rozvoj
 
Odpisyvyjadřují míru opotřebení, vyjádřeny v korunách, jsou nákladem a současně i finančním zdrojem pro pořízení nového majetku.
 
Druhy:
a)       účetní– podnik rozhoduje sám, vyjadřují skutečnou míru opotřebení, upraveny zákonem
1.       podle doby opotřebení
2.       podle výkonů
 
b)      daňové– základem rozdělení majetku do 6 odpisových skupin podle doby životnosti, + technické zhodnocení, které navýší vstupní cenu i dobu odpisování
1.       rovnoměrná – od druhého roku odpisujeme stejnou částku, základem odpisové sazby v %
2.       zrychlené – základem jsou koeficienty dle tabulky, umožňují rychleji převést do nákladu větší část hodnoty majetku již v prvních letech používání, vypočítané odpisy mají sestupnou tendenci
 

Vyřazení dlouhodobého majetkuDůvody:
–          možnost získání peněžních prostředků
–          technická zaostalost/rozvoj
–          poruchovost
–          nepotřebnost
 
Způsoby:
–          prodej
–          darování
–          fyzická likvidace
–          převedení do osobního vlastnictví