Je to majetek v podniku, jehož doba použitelnosti je delší jak 1 rok. Nemění svou podobu a opotřebovává se.

Rozděluje se na:
a) Hmotný – má hmotnou podstatu, pořizovací cena nad 40 000,-
ž samostatné movité věci (dopravní prostředky, stroje), budovy, pozemky
¦ drobný hmotný dlouhodobý majetek – nesplňuje cenu nad 40 000,-, řadíme do zásob
potravinářské závody.jpg
a. odpisovaný – opotřebovává se
b. neodpisovaný – neopotřebovává se, neztrácí hodnotu, naopak jí získává, např. umělecká díla, pozemky

b) Nehmotný – nemá hmotnou podstatu, pořizovací cena nad 60 000,-
ž zřizovací výdaje spojeny se založením podniku
ž patenty, ochranné známky, autorská práva, software
ž licence (ocenitelná práva, povolení)
¦ drobný nehmotný dlouhodobý majetek nesplňuje pořizovací cenu

c) Finanční – volné peněžní prostředky, které podnik investuje za účelem zhodnocení
ž termínované účty, dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace)

Pořízení dlouhodobého majetku

ž Nákupem– důležitá je volba vhodného dodavatele, cena, kvalita, spolehlivost, uzavírá se kupní smlouva nebo smlouva o dílo (na montáž a opravy, subjekty jsou objednatel a zhotovitel)
ž Vlastní výrobou– ve vlastní režii
ž Darování
ž Převodem z osobního užívání
ž Leasing– pronájem, výhodou možnost pořízení bez kapitálu a okamžité využití, nevýhodou vyšší cena než je pořizovací
sluchátka na klávesnici.jpg
OCEŇOVÁNÍ
ž Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek nakoupen, včetně nákladů spojených s jeho pořízením a instalací
ž Cenou pořízení – je pouze cena za nakoupené zboží
ž Reprodukční cenou – skutečná cena není k dispozici, cenu stanový soudní znalec úředním odhadem (touto cenou se oceňuje majetek při bezúplatném nabytí)
ž Vlastními náklady – majetek pořízen vlastní výrobou, oceněný ve vlastní režii
OPOTŘEBENÍ A ODPISY
opotřebení = úbytek hodnoty majetku
a) fyzické – příčinou používání a přírodní vlivy
b) morální – zastarávání, příčinou technický pokrok a rozvoj

Odpisyvyjadřují míru opotřebení, vyjádřeny v korunách, jsou nákladem a současně i finančním zdrojem pro pořízení nového majetku.

Druhy:
a) účetní– podnik rozhoduje sám, vyjadřují skutečnou míru opotřebení, upraveny zákonem
1. podle doby opotřebení
2. podle výkonů

b) daňové– základem rozdělení majetku do 6 odpisových skupin podle doby životnosti, + technické zhodnocení, které navýší vstupní cenu i dobu odpisování
1. rovnoměrná – od druhého roku odpisujeme stejnou částku, základem odpisové sazby v %
2. zrychlené – základem jsou koeficienty dle tabulky, umožňují rychleji převést do nákladu větší část hodnoty majetku již v prvních letech používání, vypočítané odpisy mají sestupnou tendenci

Vyřazení dlouhodobého majetku


Důvody:
– možnost získání peněžních prostředků
– technická zaostalost/rozvoj
– poruchovost
– nepotřebnost

Způsoby:
– prodej
– darování
– fyzická likvidace
– převedení do osobního vlastnictví